რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

საავტორო უფლებები

Advance.ge-ზე  გამოქვეყნებული საავტორო პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები,  მედია (ფოტო / ვიდეო / აუდიო) მასალები წარმოადგენს საიტის (ან საიტზე რეგისტრირებული ავტორების პერსონალურ) ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია საქართველოს / საერთაშორისო კანონმდებლობით.

Advance.ge -ზე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში ჩვენი საავტორო მედია მასალების და ა.შ. გამოყენება (გადაბეჭდვა) შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

გთხოვთ პატივი ვცეთ ერთმანეთის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რათა თავიდან ავიცილოთ სასამართლო დავები, ჯარიმები და მათთან დაკავშირებული სხვა უსიამოვნო მოვლენები.

მადლობას გიხდით იმფორმაციის ყურადღებით გაცნობისათვის, ჩვენ ვაფასებთ თქვენს კეთილსინდისიერებას და გულისხმიერებას.

პატივისცემით,
Advance.ge-ის იურისტი