შეაფასეთ ყველაფერი!..

რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

სოსო ჯაჭვლიანი
198
კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
310
შვილების მთავარი პრობლემა კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
472
მტერი მტერსა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
291
ხამს მოყვარე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
286
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
590
ქმნა მართლისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
333
ჭირსა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
254
რაც არა გწადდეს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
247
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
263
სიცრუე და ორპირობა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
534
რასაცა გასცემ შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
383
თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
387
ზოგჯერ თქმა სჯობს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
279
ოდეს ტურფა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
814
ოდეს კაცსა დაეჭირვოს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
277
მზისა შუქთა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
238
ლეკვი ლომისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
412
კოკასა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
495
კარგი საქმე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
422
თავი შენი შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli