შეაფასეთ ყველაფერი!..

რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

სოსო ჯაჭვლიანი
98
კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
202
შვილების მთავარი პრობლემა კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
335
მტერი მტერსა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
193
ხამს მოყვარე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
203
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
368
ქმნა მართლისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
221
ჭირსა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
170
რაც არა გწადდეს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
183
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
181
სიცრუე და ორპირობა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
369
რასაცა გასცემ შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
278
თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
291
ზოგჯერ თქმა სჯობს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
191
ოდეს ტურფა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
543
ოდეს კაცსა დაეჭირვოს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
194
მზისა შუქთა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
176
ლეკვი ლომისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
307
კოკასა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
342
კარგი საქმე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
302
თავი შენი შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli